Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Explore

Кафедраи фанҳои фанҳои ҷомеашиносӣ

ГУЛОВ АСЛАМШО АМИРНАЗАРОВИЧ 

- номзади илмҳои фалсафӣ, дотсент.

Аз соли 2016 мудири кафедра мебошад Кафедраи Фанҳои ҷомеашиносӣ бо қарори Шӯрои олимон аз 24-уми августи соли 2016 таҳти №01/02 таъсис ёфтааст.Устодони кафедра аз таърихи халқи тоҷик, диншиносӣ, фарҳангшиносӣ дар соли аввал, ҷомеашиносӣ, этика ва эстетика, ҳуқуқ дар соли дуюм, фалсафа дар солҳои дуюм ва сеюм, назарияи иқтисод ва сиёсатшиносӣ дар соли чорум ба донишҷӯён тадриси илм менамоянд.Ҳоло дар кафедра 10 ассистент кор мекунанд: н.и.с. дотсент Аҳмадиён Ш.Р., н.и.ф., Саидова М.Р., Азизуллоев А.А., Кари- мов М.Р., Илёсов Э., Мардонова Н.М. , Ку- раева М.К., Қаракулова Б.Г., Давлатова Г.М., Султонов З.Л. ва лаборанти кафедра: Кучак- шоева М.С.Дар давраи фаъолияти кафедра (2016-2021) кормандон 93 мақолаи илмӣ, 35 тезис ва 2 китоби дарсӣ нашр кардаанд.Дар кафедра ду маҳфили илмии до- нишҷӯён «Ҷаҳони андеша» ва «Таърихшиносони ҷавон» амал мекунад, ки аъзои онҳо 60 нафар донишҷӯёнро ташкил медиҳад.


 

 

ГУЛОВ АСЛАМШО АМИРНАЗАРОВИЧ

- кандидат философских наук, доцент. С 2016 года является заведующим кафедрой Кафедра общественных наук была создана по решению Учёного совета от 24 августа 2016 года, № 01/02.

Ассистенты кафедры преподают историю таджикского народа, религию, культурологию - на первом курсе, социологию, этику и эстетику, право -на втором курсе, философию -на втором и третьем курсах, экономическую теорию и политологию - на четвертом курсе.

В настоящее время на кафедре ра- ботают всего 10 ассистентов: к.п.н., доцент Ахмедов Ш.Р., к.ф.н. Саидова М.Р., Азизул- лоев А.А., Каримов М.Р., Ильясов Э., Мардонова Н.М., Кураева М. К., Каракулова Б.Г., Давлатова Г.М., Султонов З.Л. и лаборант кафедры Кучакшоева М.С.

За период деятельности кафедры (2016-2021 гг.) ее сотрудниками было опубликовано 93 научных статьи, 35 тезисов и два учебных пособия. 

На кафедре действуют два студенческих научных кружка «Мир мысли» и «Молодые историки», членами которых являются 60 студентов ХГМУ.


Кафедраи фанҳои ҷарроҳии №1

ПИРОВ БАХТИЁР САЪДУЛЛОЕВИЧ -

номзади илмҳои тиб, дотсент,

Аз соли 2018 мудири кафедра мебошад. Кафедраи Фанҳои ҷарроҳӣ бо қарори Шӯрои олимон аз 28-уми августи соли 2018 таҳти №01/05 таъсис ёфтааст. Ҳадафи асосии таъсиси кафедра фароҳам овардани шароит барои рушди дониш ва ихтисоси фанҳои ҷарроҳӣ, аз ҷумла ҷарроҳии умумӣ, бемориҳои ҷарроҳӣ, ҷарроҳии кӯдакон ва урология, акушерӣ ва гинекологӣ барои донишҷӯён ва мутахассисони ояндаи ҷарроҳӣ мебошад. Ҳоло дар кафедра 1 профессор Қурбон У.А. ва 16 ассистент: Султонов М., Дадоҷонов Ҷ.Ю., Мухторов С.О., Сармисокова Ҳ.Ҷ., Трикашева Н.С., Сафарова М.С., Шарипова М.К., Эргашева Р.К., Ҳомидзода И., Холов Ш.И., Холов Б.А., Зуҳуров М.М., Маҳмадраҳимов М., Халифаев И.Р., Ҳайназаров М.Ш., Маҳмудов К., ва лаборанти кафедра О.Каҳрамон кор фаъолият доранд. Аз рӯзи таъсис то имрӯз кормандони кафедра 18 мақолаи илмиро дар маҷаллаҳои ҷумҳуриявӣ ва хориҷӣ нашр кардаанд.  Дар кафедра маҳфили илмӣ «Ҷарроҳони ҷавон» амал мекунад, ки аъзои он 45 нафар донишҷӯёнро ташкил медиҳад.

 

                               

ПИРОВ БАХТИЁР САЪДУЛЛОЕВИЧ -

кандидат медицинских наук, доцент. С 2018 года является заведующим кафедрой. Кафедра хирургических дисциплин по решению Учёного совета была создана от 28 августа 2018 года, № 01/05. Основная цель образования кафедры создание условий для развития знаний и специальности хирургических дисциплин, в том числе общей хирургии, хирургических болезней, детской хирургии и урологии, акушерства и гинекологии для студентов и будущих специалистов хирургического профиля. В настоящее время на кафедре работают профессор кафедры Курбон У.А.  ассистентов: Султонов М., Дадоджонов Дж.Ю., Мухторов С.О., Сармисокова Х.Дж., Трикашева Н.С., Сафарова М.С., Шарипова М.К., Эргашева Р.К., Хомидзода И.Ҷ., Холов Ш.И., Холов Б.А., Зухуров М.М., Махмадраимов М., Халифаев И.Р., Хайназаров М.Ш., Маҳмудов К., и лаборант кафедры О. Кахрамон. С момента создания до сегодняшнего дня сотрудниками кафедры опубликовано 18 научных работ в республиканских и ино- странных журналах. На   кафедре   действует     кружок «Юные хирурги», членами которого являются 45 студентов.

 

 

Кафедраи фармакогия ва микробиология

ҶУЛАЕВ АБДУЛҲАНОН СУЛАЙМОНОВИЧ 

- номазади илмҳои тиб.

Аз соли 2020 мудири кафедра мебошад.

Кафедраи Фармакология ва микробиологияи Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон бо қарори Шӯрои олимон аз 29-уми августи соли 2019 таҳти №01/03 таъсис ёфтааст. Дар кафедраи фармакология ва микробиология ба донишҷӯён фанҳои зерин омӯзонида мешавад: фармакология, фарма- кологияи клиникӣ, валеология, микробиология, иммунология ва вирусология. Дар кафедра 9 нафар омӯзгор ба фаъолияти илмӣ - тадқиқотӣ, таълимӣ ва тарбиявӣ машғул мебошанд: н.и.б., дотсент Чориев С.А., Ашӯров О.М., Қурбонзода Д.А., Насреддинов Р.С., Сулаймонзода Ф.С., Ша- рифзода Ш.Б., Қурбонов З.Қ., Саидов С.М., Маҳмудов К.Х. ва лаборанти кафедра - Исмоилова Р.С. Дар солҳои таҳсили 2018-2021, кор- мандони кафедра зиёда аз 25 мақолаҳои илмиро дар маҷаллаҳои ҷумҳурӣ ва хориҷӣ, аз ҷумла дар маҷаллаи бонуфузи «Биология ва мушкилоти тиббӣ» ва дар маҷаллаи «Симурғ» чоп кардаанд. Инчунин 6 дастурамалҳои методӣ аз фанни микробиология нашр шудааст. Дар кафедра 1 маҳфили илмӣ «Фармакологҳои ҷавон» амал мекунад, ки аъзои он 20 нафар донишҷӯёни ДДТХ ба шумор мераванд.

 

 

 

 

    

 

ДЖУЛАЕВ АБДУЛХАНОН

СУЛАЙМОНОВИЧ - кандидат медицинских наук.

С 2020 года является заведующим кафе- дрой. Кафедра фармакологии и микробио- логии Хатлонского государственного меди- цинского университета была создана по ре- шению Учёного совета, от 28 августа 2018 года, №01/03. На кафедре фармакологии и микро- биологии студенты изучают следующие предметы: фармакологию, клиническую, фармакологию, валеологию, микробиоло- гию и иммунологию, вирусологию и обще- ственное здоровье. В настоящее время на кафедре рабо- тают 9 ассистентов: к.б.н., доцент, Чориев С.А., Ашуров О.М., Курбонзода Д.А, Насред- динов Р.С., Сулаймонзода Ф.С., Шарифзода Ш.Б., Курбонов З.К., Саидов С.М, Махмудов К.Х., и лаборант кафедры Исмоилова Р.С. За 2018-2021 учебный год, сотрудниками кафедры опубликовано более 25 научных работ в государственных и иностранных журналах, в том числе в престижном журна- ле «Биология и медицинские проблемы», в журнале «Симурғ», а также опубликовано 6 учебно-методических пособий. На кафедре действует 1 научный кру- жок «Юные фармакологи», членами которо- го являются 20 студентов ХГМУ.

Subcategories

Таърихи ДДТХ

Our partners
 

Тамос бо мо

МТД "Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон"

  • Суроға: н.Данғара, кӯчаи Исмат Шариф - 3
  • Телефон: +992 3312 21034
  • Факс: +992 3312 21035
  • Email: info@khatmedun.tj
  • Шуъбаи таҳлил, назорат ва робита бо ҷомеа: +992 3312 21029

Маводҳои муфид